You must install Adobe Flash to view this content.

Khối lượng nhiên liệu sẽ được trước khi chạy chính thức và sau khi về đích. Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu hao, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ được tính toán theo công thức bên dưới:

Mức tiêu hao nhiên liệu = Quãng đường chạy ÷ (Lượng nhiên liệu tiêu thụ ÷ tỷ trọng nhiên liệu).