You must install Adobe Flash to view this content.

Công ty Honda Việt Nam sẽ hỗ trợ về động cơ và một phần kinh phí chế tạo cho các đội tham gia cuộc thi. Chi tiết về mức hỗ trợ, xin vui lòng tham khảo phần Thể lệ cuộc thi.